Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kraków Airport Hotel Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza 

spółki Kraków Airport Hotel  sp. z o.o. z siedzibą w Balicach 

ul. Kpt. M. Medweckiego 3, 32-083 Balice

 

ogłasza

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o.

z siedzibą w Balicach

 

Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, na adres: Kraków Airport Hotel sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 3, 32-083 Balice.
Zgłoszenia składane osobiście przyjmowane będą w sekretariacie Biura spółki Kraków Airport Hotel  sp. z o.o., w Balicach przy ul. Kpt. M. Medweckiego 3, 32 – 083 Balice, w budynku Hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport, IV piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.


Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 29 marca 2022 r. O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki.


Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 2. posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 3. posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
  lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

 5. korzysta z pełni praw publicznych,

 6. nie była karana za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

 7. ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),

 8. dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzeniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

 

Kandydatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,

 2. dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,

 3. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów Masters of Business Administration (MBA),

 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

 5. dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 8. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK, wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

 9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe,

 10. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
  lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 11. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

 12. dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową,

 13. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzanym konkursem, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny zostać dołączone do zgłoszenia
w oryginałach lub odpisach potwierdzonych, przez kandydata, za zgodność z oryginałem.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem, dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia, które zostały złożone lub doręczone po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni po otwarciu zgłoszeń, telefonicznie lub drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

 

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem, w siedzibie spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o., rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się  w szczególności:

 

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

 4. autoprezentację doświadczeń i kompetencji kandydata, niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,

 5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,

 6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

 

Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie ubiegł się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 

Kandydatom Zarząd Spółki udostępnia do wglądu w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia materiały informacyjne o Spółce:

 

 1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2018-2020,

 2. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/1/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o.,

 3. Akt założycielski Spółki,

 4. Wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.

 

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

 

 1. Pisemne zgłoszenie kandydata – w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 marca 2022 r. (włącznie).

 2. Udostępnienie materiałów informacyjnych o Spółce – w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 marca 2022 r. (włącznie).

 3. Otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym – 30 marca 2022 r.,
  w siedzibie Spółki.

 4. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili kryteria formalne – w dniu 1 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółki.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania kandydatów.    

 

Kandydatom nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Kandydaci biorący udział w rozmowach kwalifikacyjnych zostaną poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najlepszego kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami tj. "Klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych" oraz "Zgodą na przetwarzanie danych osobowych" do pobrania poniżej: 

Kliknij aby pobrać załącznik