Aktualności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że dane podane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane w następujący sposób:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00  (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt 1.
 3. Dane podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu Państwa kontaktu z Administratorem oraz udzielenia odpowiedzi lub realizacji innych Państwa oczekiwań, w zależności od treści zapytania. Podstawą przetwarzania danych zamieszczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu własnych działań marketingowych  (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 4. Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym wyłącznie w przypadku, gdy z treści zapytania złożonego przez Użytkownika wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, p na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść zapytania złożonego przez Użytkownika.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi.
 7. Dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora.
 8. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne itp.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 10. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt 1. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 12. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 13. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

GOŚCI HOTELOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00  (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania na Pana/Pani rzecz umowy o świadczenie usług hotelowych w Hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO)
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT), numer Hilton Honors.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług.

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych, a następnie dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Niezależnie od powyższego, dane w elektronicznym systemie rezerwacyjnym będą przetwarzane przez okres 1 roku, a po upływie tego okresu zostają ograniczone do imienia i nazwiska.

VII. Źródła danych

Jeżeli rezerwacja została dokonana przez system rezerwacyjny Hilton, otrzymaliśmy Pana/Pani dane osobowe od Hilton Reservations Worldwide L.L.C. Jeżeli rezerwacja została dokonana w związku z opóźnionym lub odwołanym lotem, otrzymaliśmy dane od linii lotniczej lub pośrednika. Jeżeli dokonałeś rezerwacji przez pośrednika (lub platformę rezerwacyjną), otrzymaliśmy dane od tego pośrednika. Jeżeli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w Hotelu, dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby dokonującej rezerwacji.

VIII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami

Jeżeli rezerwacja została dokonana w związku z odwołanym lub opóźnionym lotem za pośrednictwem linii lotniczej lub agenta, możemy przekazać Twoje imię i nazwisko agentowi rozliczającemu rezerwację w celu rozliczenia płatności.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymania kopii zabezpieczeń, o których mowa w pkt XII.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane wprowadzane do systemu rezerwacyjnego Hilton są przetwarzane przez podmioty grupy Hilton Worldwide Holdings Inc. poza EOG (USA). Z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowane są zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych, a w przypadku ich braku, dane mogą być przekazane na podstawie art. 49 ust. 1. pkt b RODO – przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem.

Kraków Airport Hotel sp. z o.o. w Balicach prowadzi jako franczyzobiorca Hotel pod marką Hilton Garden Inn Kraków Airport jest częścią sieci hoteli Hilton Worldwide. Podmioty grupy Hilton Worldwide Holdings Inc. są niezależnymi od Kraków Airport Hotel sp. z o.o. administratorami danych osobowych. Hilton Reservations Worldwide, L.L.C. jest administratorem w zakresie przetwarzania danych podanych podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie Hilton. Hilton Honors Worldwide, L.L.C. jest administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem programu Hilton Honors. Hilton Domestic Operating Company Inc. jest administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi Hilton.

Z Hilton Reservations Worldwide, L.L.C., Hilton Honors Worldwide, L.L.C. oraz Hilton Domestic Operating Company Inc. można się skontaktować w następujący sposób:

Hilton Privacy Department7930 Jones Branch DriveMcLean, VA 22102, e-mail: privacy@hilton.com

LUB: Hilton Office of the Data Protection Officer 7930 Jones Branch DriveMcLean, VA 22102, USA, e-mail: DataProtectionOffice@hilton.com

Realizacja praw w zakresie przetwarzania danych: https://www.hilton.com/en/hilton-honors/personal-data-requests

Globalna Deklaracja Prywatności Hilton Worldwide Holdings Inc. jest dostępna pod adresem: 

https://hiltonhonors3.hilton.com/pl_PL/policy/global-privacy-statement/index.html

 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W KORESPONDENCJI E-MAIL

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00  (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe zawarte o nadawcach i adresatach korespondencji, zawarte w treści korespondencji e-mail, przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania dokonywanych ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest

 • jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w wiadomości e-mail wyłącznie w przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas Państwa zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres współpracy lub prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.