Klauzula informacyjna RODO Rekrutacja

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją na wybrane stanowisko:

  • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  • w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie zgody Kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1. lit a RODO);

  • dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata, a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również: dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na stanowisko tj. do zakończenia procesu rekrutacji i przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 1 miesiąca w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonym procesem rekrutacji.

Jeżeli Kandydat w zgłoszeniu rekrutacyjnym wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącej rekrutacji. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi rekrutacyjne, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).