Klauzula informacyjna RODO Monitoring

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport jest objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoringiem objęte są wejścia i wyjścia z budynku, hol, recepcja, lobby, restauracja, korytarze i pozostałe ciągi komunikacyjne oraz najbliższy teren wokół budynku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Hotelu oraz zabezpieczenia mienia, a podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust 1 pkt f) RODO), który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa we wskazanym zakresie.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzaniu podlega wizerunek zarejestrowany za pomocą kamer przemysłowych. Kamery nie rejestrują dźwięku.

V. Okres przetwarzania danych

Kamery rejestrują obraz w sposób ciągły. Nagrania są przechowywane przez okres 30 dni, po czym są automatycznie nadpisywane, chyba że w tym czasie uprawniony podmiot wystąpi o ich zabezpieczenie. W takim przypadku dane przetwarzane są do zakończenia postępowania, na potrzeby którego zostały zabezpieczone.

VI. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i mogą zostać zabezpieczone na wniosek uprawnionych organów (Policja, Sąd).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

X. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.