Klauzula informacyjna RODO kontrahenci

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kraków Airport Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: 32-083 Balice, ul. Kpt. Medweckiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.935.000 złotych, NIP: 5130189547, REGON: 120944716, tel.: + 48 12 340 00 00 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krakowairporthotel.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i kontynuacją umów, współpracą handlową, wsparciem obsługi lub realizacją dostaw:

  • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu negocjacji, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów, współpracy handlowej, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);

  • jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

  • dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki podatkowe i z zakresu rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1. lit c RODO).

  • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, NIP (w przypadku wystawienia faktury)

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres negocjacji oraz jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji współpracy będą przetwarzane przez okres trwania tej współpracy. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy).

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.