Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Kraków Airport Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza

spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Balicach

ul. Kpt. M. Medweckiego 3, 32-083 Balice 

Ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o.

z siedzibą w Balicach

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, w siedzibie spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o., w Balicach, przy ul. Kpt. M. Medweckiego 3, 32-083 Balice, w sekretariacie Biura Zarządu – piętro 4, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia. O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki, tj. do dnia 28 maja 2019 r.

Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące wymagania:

 

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
  lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 4. spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

 5. korzystać z pełni praw publicznych,

 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 7. nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

 8. ponadto atutem będzie posiadanie przez kandydata co najmniej 2-letniego doświadczenia
  w zarządzeniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

Kandydatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. życiorys i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu wyższym lub wykształceniu wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 3. oświadczenie kandydata o co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 4. oświadczenie kandydata co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych
  lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK, wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
  lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 10. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,

 11. oświadczenie kandydata o posiadanym co najmniej 2-letnim doświadczeniu w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową,

 12. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzanym konkursem, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, potwierdzonych
przez siebie za zgodność z oryginałem, dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie ubiegł się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę, aby zgłoszenie takiego kandydata nie zawierało dokumentów o których mowa powyżej, które już znajdują się w dokumentacji Spółki a złożone wcześniej oświadczenia i zaświadczenia są aktualne na dzień złożenia zgłoszenia. W takim przypadku kandydat obowiązany jest złożyć oświadczenie o aktualności tych dokumentów na dzień zgłoszenia.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu, nie podlegają rozpatrzeniu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed jej terminem.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie
na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem, w siedzibie spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o., rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się  w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

 5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,

 6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

 

Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie ubiegł się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Kandydatom Zarząd Spółki udostępnia do wglądu w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia materiały informacyjne o Spółce:

 1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2016-2018,

 2. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/3/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o.,

 3. Akt założycielski Spółki,

 4. Wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

 1. Pisemne zgłoszenie kandydata – w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 maja 2019 r. (włącznie).

 2. Udostępnienie materiałów informacyjnych o Spółce – w terminie od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r. (włącznie),

 3. Otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym – 29 maja 2019 r.,
  w siedzibie Spółki.

 4. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili kryteria formalne – w dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania kandydatów.    

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Załącznik do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Kraków Airport Hotel sp. z o.o

Załącznik do pobrania:

 /files/upload/files/Zalacznik-do-ogloszenia.pdf